GEREKLİ BELGELER

 1. Nüfus Cüzdanın Kopyası/Nüfus Kayıt Örneği
 2. Noter Onaylı İmza Sirküleri
 3. Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge
 4. Vadesi Geçmiş Prim Borcu Olmadığına Dair Belge/Sistemde Kaydı Bulunmadığına Dair Resmi Yazı
 5. Mesleki Yeterlilik Belgesi
 6. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi
 7. Hayvan Kayıt Sistemi Belgesi
 8. Çalışma İzni Belgesi/Hayvancılık İşletmeleri Faaliyet Belgesi
 9. Başvuru sahibi, yatırımın yapılacağı taşınmazın sahibi değil ise sağlaması gereken belgeler:
 10. Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi
 11. Banka/Tarım Kredi Kooperatifi Kredi Niyet Mektubu
 12. Yatırımın Uygulama Alanına Ait Koordinat Bilgilerini Gösteren Belge
 13. Müflis Olmadığına ve Konkordato İlan Etmediğine İlişkin Belge
 14. Banka Hesap Bilgileri Tanımlama Formu
 15. Adli Sicil( Sabıka) Kaydı
 16. Tarımsal İşletmenin Son Aya Ait Aylık Prim ve Hizmet Dökümü
 17. Tüzel Kişiliğin Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge
 18. Faaliyet Belgesi
 19. Başvuru sahibinin yatırım yapacağı İlde/ilçede adına kayıtlı mevcut hayvancılık işletmelerini, işletme tiplerini ve adreslerini gösteren İl’de Kişinin Adına Kayıtlı Hayvancılık İşletmeleri Listesi.

Ankara Başar Danışmanlık